Reizen Costa Rica & Nicaragua
Rondreis Amerika
Rondreis Vietnam

Privacystatement

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Doeleinden van de gegevensverwerking

Boekingen


Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de reisovereenkomst. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.


Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt waarbij uw naam en emailadres gebruikt kan worden voor marketingdoeleinden middels de directe en indirecte kanalen van NRV. Bijvoorbeeld om onze producten, diensten of bedrijfsvoering te verbeteren Of om met u in contact te komen. Middels een persoonlijke gebruikers ervaring en u benaderen vanuit marketing middels de verschillende kanalen

Klikgedrag en bezoekgegevens

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Middels deze manier van geanonimiseerd gegevensverwerking kan NRV haar site continue blijven optimaliseren voor een ultiem gebruikersgemak.

Google Analytics

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van o.a. demografische gegevens en gebruikersgedrag opgeslagen op de servers van Google.. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van de campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Youtube en Twitter (social media)

Facebook, Youtube en Twitter (social media)

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de social media platformen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Dit geldt ook voor de andere social media platformen waar NRV wellicht in de toekomst mee zal werken.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Wij sturen een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over het aanbod van NRV. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van nieuwsbrief abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Daarnaast kunnen wij u ook e-mails toezenden met informatie die u eerder op onze site heeft bekeken. Hiervoor is geen nieuwsbrief inschrijving verplicht. Ook in deze e-mails vindt u een uitschrijflink waarmee u zich kunt afmelden.

Andere nieuwswaardige informatie kunnen we u tot 730 dagen na uw laatste contactmoment met NRV (ook via website) toezenden per email o.b.v. uw klant gegevens.
De database van NRV wordt niet aan derden verstrekt met als doel commerciële boodschappen te verzenden van deze derde partijen.

Gebruik van cookies

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van de elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van bezoekers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Meer informatie over het gebruik van cookie vindt u in het cookie statement: https://www.nrv.nl/cookies

Privacy Policy NRV

Privacy Policy NRV

NRV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. NRV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:
• Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NRV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

NRV
Treubstraat 7
2288 EG
Rijswijk
info@nrv.nl
Contactpersoon: Mevr. L. Gaasbeek

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door NRV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het aangaan van de reisovereenkomst
• Het uitvoeren van de reisovereenkomst
• Het versturen van nieuwsbrieven
• Het toesturen van aanbiedingen
• Analyse doeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen of verzamelen:
• Geslacht
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Land
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Paspoortnummer (afhankelijk van de bestemming)
• Bankgegevens
• Informatie van thuisblijvers (optioneel)
• Medische gegevens zoals rolstoel etc. (optioneel)
• Inloggegevens Mijn NRV
• Boekingsinformatie
• Klikstatistieken en websitebezoek (alleen na toestemming)
• Nieuwsbrieven (opt-in)

Verstrekking aan derden

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen bij het uitvoeren van de reisovereenkomst zoals reisagenten, vliegtuigmaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen.

Voor de uitvoering van de reisovereenkomst verstrekken wij persoonsgegevens aan derde partijen (reisagenten en reisleiding) die gevestigd zijn buiten de EU. De gegevens die wij beschikbaar stellen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren:
• Geslacht
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Land
• Telefoon
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Paspoort (afhankelijk van de bestemming)
• Boekingsinformatie
• Medische gegevens zoals rolstoel etc. (optioneel)

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. NRV geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bezwaartermijn

NRV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:
• Toegangsbeveiliging (pandbeveiliging)
• Authenticatie voor alle systemen voor NRV
• Geheimhoudingsverklaring voor medewerkers
• Beveiligde internetverbindingen (HTTPS)
• Antivirus software
• Controle vraag/inlog om bij uw (online) boekingsgegevens te komen.

Rechten omtrent uw gegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Komt u er niet samen met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Aanpassen privacy statement

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.